Tuesday, January 14, 2014

Nhà Nuớc Pháp Quyền dạy từ mẫu giáo ở Mỹ .
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool
Đuợc định nghĩa như những CT cho trẻ BỐN tuổi đuợc tài trợ toàn bộ hay 1 phần bởi nghành GD cuả bang và điều hành trong các trưòng hay duới sự chỉ đạo của nghành GD của bang hay địa phưong . . .
Sự GD nầy coi trọng sự phát triển cá nhân của các em . Trẻ em đưọc phép chọn hoạt động mà chúng thích . Đứa chọn vẽ , đứa thích leo trèo nhà nhựa , đứa thích trò chơi xếp hình (puzzle) trong khi đứa thích nghe thày kể truyện . Các hoạt động này thay đổi theo tiết học . Nếu thày phát hiện đứa nào  có điểm mạnh hay yếu thì sẽ khuyến khích hay sửa chữa (các điểm này) . Nếu đứa nào thích các trò chơi thì để cho chúng chơi trò chơi chúng thích , như vậy trẻ có đuợc  những nhu cầu (need) về phát triển . HS mẫu giáo cũng đưọc học các ý tưỏng về CÔNG LÝ , như NHÀ NƯÓC PHÁP QUYỀN và ý tuởng về mọi ngưòi vô tội cho tới khi đuợc chứng minh là có tội . Thày tích cực tham gia các cuộc tranh luận và k.khích các em dùng lời nói để giải quyết thay vì dùng sức mạnh . Trẻ em có thể bị phạt với việc 'ko cho chơi hay làm gì hết' (time out) hay đưọc yêu cầu phải xin lỗi hay sưả chưã cho sự sai trái nầy . Thày giúp HS giải thích điều gì đã xảy ra , truớc khi có quyết định trừng phạt . Các kỹ năng  ngôn ngữ tự diễn tả đuợc nhấn mạnh qua tưong tác với thày
. . . (còn tiếp) .

No comments:

Post a Comment