Saturday, July 20, 2013

Trận Lão -Sơn , 12.7.1984 , Thưa cháu Thu hà ,
Bác xin đính chánh : cuộc chiến với TQ kéo dài tới 1988 , chứ ko phải 1984 - như bác vừa viết .
Chĩ riêng trận Lão sơn , kéo dài chĩ trong MỘT NGÀY (12.7.1984) mà quân VN bị hy sinh khoãng 3700 người ; theo bài viết thì :
"Ngày 12/07/1984, Việt Nam đã điều sáu trung đoàn tham gia trận tập kích trên triền núi.
Thế nhưng kế hoạch của họ đã thất bại do bội phản "từ một sỹ quan quân báo cao cấp" ; xin xem đầy đũ ở :
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100728_laoshan_battle.shtml
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C4%91%E1%BB%99t_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t_Nam-Trung_Qu%E1%BB%91c_1979-1990

No comments:

Post a Comment