Tuesday, September 5, 2023

Cuối cùng, khi mọi thứ đã xong, điều quan trọng 

là những gì mà bạn đã làm. Hãy chôn tôi và đừng

 xây tượng đài gì  hết. Hãy để tay tôi ló khỏi quan

 tài, để mọi  người  biết  rằng  con  người đã từng 

làm chủ  thế  giới  này,  đã  ko  có gì trong tay khi 

chết. — Á-lịch-sơn Đại Đế.

No comments:

Post a Comment