Friday, September 15, 2023

 Cố Chuẩn tướng LÝ TÒNG BÁ

LÝ = 31 = 4

TÒNG = 4753 = 19 = 10 = 1

BÁ = 21 = 3

No comments:

Post a Comment