Friday, January 13, 2023


Bảng mẫu tự theo Lý Thuyết Số (numerological alphabet) do dân tộc Chaldean và Do Thái lập; và tôi đã tính dựa trên bảng này.
Chụp từ trang 131 của sách Linda Goodman's Star Signs. 
 

No comments:

Post a Comment