Tuesday, November 1, 2022

Bang California qua lăng kính của LTS.

Thay thế các chữ bằng các trị số tương ứng.

C  A  L I  F O R  N  I  A 

3  1  3 1 8  7  2  5  1  1 = 32, rất may mắn.

Sau đây là ý nghĩa của số này. 

SỰ GIAO TIẾP (COMMUNICATION)
Số kép này có năng lực kỳ diệu để lay chuyển (sway) quần chúng như số 14, và như số 23 - có cùng sự giúp đỡ từ những người có quyền lực cao. Cộng vào đó là khả năng tự nhiên để quyến rũ/lôi kéo (charm) với cách ăn nói thu hút như nam châm, và thật rõ ràng tại sao số 32 đôi khi được biết, khi hiện đại hóa biểu tượng của người xưa như "sự rung động của nhà chính khách". Những phức tạp của quảng cáo, viết lách, ấn loát, radio, và truyền hình, tuy không phải là luôn luôn, nhưng thường thường là một sách mở đối với người mang số 32, (họ) có khuynh hướng làm việc tốt dưới áp lực. Nhưng có lời cảnh cáo được ghi nhận trong giai điệu có vẻ hạnh phúc này. 32 là số RẤT MAY MẮN nếu người mà nó đại diện giữ vững hay không lay chuyển (inflexibly) những ý kiến và phán đoán riêng của họ trong cả hai vấn đề nghệ thuật và vật chất. Nếu không, những kế hoạch này sẽ bị làm hỏng bởi sự ngoan cố và ngu ngốc của kẻ khác.

Dịch từ Linda Goodman's Star Signs, trang 264.
No comments:

Post a Comment