Friday, July 8, 2022

 SHINZO = 351577 = 28 = 10 = 1

ABE = 125 = 8

Cộng lại: 1 + 8 = 9. Vì 9 nhỏ hơn 10 nên ta ko thể công 1 với 8 mà cộng 10 với 18 = 18. Sau đây là ý nghĩa của số này. 



No comments:

Post a Comment