Sunday, September 26, 2021

    Chụp năm 1954 tại rạp Ciros ở Hà Nội sau ngày
 thủ đô được tiếp thu. Ảnh Mao trên cả HCM 
và Malenkov- thay thế Stalin trong thời gian
ngắn, sau đó làm thủ tướng từ 3/1953-2/1955. 

Đại bác phòng không 37 ly của TC diễn hành ngày 
thủ đô Hà Nội được tiếp thu.  
 


No comments:

Post a Comment