Thursday, May 13, 2021

 Muốn truy cập FB dù đã quên username hay mật mã .

CÁCH THỨ NHỨT .

1/ Vào trang Facebook login và nhấp Forgot password ?

2/ Điền vào form (mẫu) để nhận dạng account (tài khoản) của bạn .

3/ Nhìn vào danh sách các địa chỉ email liệt kê trên account của bạn . Nếu bạn ko thể truy cập vào các email này , nhấp No longer have access to these ?

4/ Theo các chỉ dẫn để trả lời câu hỏi về an ninh hay nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè (xem cách thứ 2) hay tiếp xúc với nhà cung cấp dịch vụ email . 

Một khi bạn đã vào được account , bạn có thể dùng email (mà bạn thích) để login (đăng nhập) bằng cách chỉnh ở account settings .

----

CÁCH THỨ HAI .

1/ Nhấp vào Forgot Password ? ở trang login .

2/ Kế đó , tìm account của bạn bằng cách nhập email , phone , username hay tên đầy đủ và nhấp search .

3/ Nhìn vào danh sách các địa chỉ email liệt kê trên account của bạn . Nếu bạn ko thể truy cập vào các địa chỉ email này , nhấp No longer have access to these ?

4/ Nhập vào một địa chỉ email hay số phone mà bạn có thể truy cập và nhấp Continue .

5/ Nhấp Reveal My Trusted Contacts và nhập đầy đủ một trong các tên bạn bè mà bạn thân biết . 

6/ Bạn sẽ thấy 1 loạt các chỉ dẫn bao gồm 1 URL . URL này chứa một mật mã đặc biệt mà chỉ có người bạn này có thể truy cập . Gọi cho ng này và cho họ URL để họ có thể mở link này và cho bạn biết mật mã . 

7/ Dùng mật mã này để truy cập vào account của bạn .

Dịch từ : Facebook/Help .

No comments:

Post a Comment