Thursday, April 29, 2021

 PHẠM = 8514 = 18 = 9 

TÍN = 415 = 10 = 1

AN = 15 = 6

NINH = 5155 = 16 = 7

Cộng lại: 9 1 6 7 = 23 = cực kỳ may mắn.

Vợ là Trương Thu Thức

No comments:

Post a Comment