Thursday, April 29, 2021

 Nguyễn Xuân Phúc (born 20 July 1954) is a Vietnamese politician currently serving as the President of Vietnam, one of the highest-ranked officials in Vietnam along with Nguyễn Phú TrọngGeneral Secretary of the Communist Party of Vietnam (de facto leader). Phúc ranked 2nd in the Communist Party's 13th Politburo behind Nguyễn Phú Trọng and was ranked 3rd in the 12th Politburo.[1] Nguyễn Xuân Phúc is also a full member of the National Assembly, serving in its 11th, 12th, 13th and 14th terms. He was elected to the post by the National Assembly of Vietnam on 5 April 2021 after serving 5 years as Prime Minister of the country.

NGUYỄN = 536155 = 25 = 7

XUÂN = 5615 = 17 = 8

PHÚC = 8563 = 22 = giữ nguyên

Cộng lại: 7 8 22 = 37. 

Số 37
Số này có quyền lực/thế lực (potency) của riêng nó. Nó kết hợp (be associated) với một bản chất/bản tính/đặc tính cực kỳ nhạy cảm - những quan hệ tốt và may mắn - một từ tính/thu hút mạnh mẻ với công chúng, thường trong lãnh vực Nghệ Thuật - và các hùn hạp làm ăn sinh lợi trên mọi thứ. Số này coi trọng tình yêu và lãng mạn, và đôi khi quá coi trọng về tình dục. Các thái độ đối với tình dục có thể ko theo tập tục/lễ nghi (unconventional) (nhưng khía cạnh này có thể ko luôn luôn có). Có một nhu cầu luôn nói ra (pronounced need) về hài hòa trong những quan hệ. Hạnh phúc và thành công thì đạt được dễ dàng khi hợp tác (in partnership) với người khác hơn là khi làm một mình (operate alone as a single individual).

Dịch từ: Linda Goodman's Star Signs trang 265

No comments:

Post a Comment