Thursday, April 29, 2021

 Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong một gia đình tám anh chị em.

PHẠM = 8514 = 18 = 9

MINH = 4155 = 15 = 6

CHÍNH = 35155 = 19 = 10 = 1 

Cộng lại: 9 6 1 = 16.

No comments:

Post a Comment