Wednesday, May 6, 2020

Chụp hình với vc cháu gái tại thương xá Grand Century ở San Jose ngày 6/5/2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2441276839219461&set=pcb.2441276989219446&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBzOYIU0qJW8W5CLZqeqtBSPVNBzGA1m2_CQAQTeAzzrBR9_ZilHS145oP_YdwDwFnqgwYX6Rz96YhS

No comments:

Post a Comment