Wednesday, May 23, 2018

VNCH là một Người Tốt bị
mờ mắt vì ngu dốt của kẻ
khác và đã sai lầm khi tin
vào kẻ ko đáng tin ; y sống
trong hạnh phúc , ko phòng
thủ gì trước cọp dữ đang 
tấn công hắn ; y nằm mơ
chỉ thức dậy khi thấy nguy 
hiểm, nhưng lúc đó đã quá 
muộn .

No comments:

Post a Comment