Wednesday, May 23, 2018

Mấy đời bánh đúc có xương ,
Mấy đời Việt Cộng nó thương dân mình .
(Sau khi đọc tin bà BT Kim Tiêm bảo dân ngu phải hiến máu mỗi năm) 

No comments:

Post a Comment