Wednesday, May 23, 2018

Tôi làm việc như
là tôi sẽ sống 100
năm và tôi sống
như là tôi sẽ chết
vào ngày mai .--
Rudy Perez , nhạc
sĩ nổi tiếng người
Mỹ gốc Cuba .

No comments:

Post a Comment