Wednesday, May 4, 2016

Mẹo vặt trên HTC One (chạy hệ điều hành Android) .
Press and HOLD the "1" key on your wireless phone. The system will then ask you to/ Bấm và GIỬ nút "1" trên DTDD của bạn . Máy sẽ yêu cầu bạn :
Create a password/ Tạo 1 mật mã .
Select a Greeting/Chọn 1 lời Chào mừng .
Follow the automated prompts for creating a password and selecting a greeting. When finished, simply end the voicemail call by hanging up/ Theo sự chỉ dẫn cũa robot để tạo MM và chọn lời chào mừng. Khi xong , tắt voicemail bằng cách bấm dấu hiệu Phone màu đỏ .
2/ Q: What number should I call if I experience trouble accessing my wireless voicemail?/Gọi số nào nếu tôi gặp trở ngại khi vào voicemail cũa tôi ?
If you are unable to access your voicemail, please call HTC Horizon at 843-916-0909, and a Wireless Representative will be happy to assist you ./ Nếu bạn ko thể vào voicemail , xin gọi HTC Horizon ở 843-916-0909 và 1 đại diện về Wireless rất vui được giúp bạn .
http://www.htcinc.net/support/faq/wireless/ .
Nói thêm : các smartphone hay tablet thường chạy bằng 3 hệ điều hành : Android , do Google viết ; Mobile Windows 8 do Microsoft viết và iOS do Apple viết .
Android có phiên bản mới nhứt là 4.4 Kit-Kat . Còn iPhone 5 S thì chạy iOS 7 .

HTC and AT&T have developed a new agreement that will keep you connected to the most important things in life and provide the same level of…
HTCINC.NET

No comments:

Post a Comment