Thursday, April 21, 2016

Hồn ma TT Nguyễn văn Thiệu và hồn ma HCM .
- TT Thiệu : thông thường ng đời chỉ thích dành cái khôn , cái tốt , nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , chỉ thích dành cái ngu , cái xấu của thiên hạ về mình , xin ông giải thích  .
- HCM : có lẽ bọn chúng khi an táng tôi đã làm động mồ , động mả ông bà , tổ tiên hay làm đứt long mạch nên giờ này bọn chúng mới "ăn cám xú" cả lũ như vậy .

No comments:

Post a Comment