Tuesday, February 2, 2016

CHỪNG NÀO DÂN VIỆT ĐƯỢC ĐI BẦU THEO THỂ THỨC PHỔ THÔNG , TRỰC TIẾP VÀ KÍN : NHƯ DÂN MIỀN NAM Đà
BẦU CỬ THƯỢNG VIỆN NĂM 1970 TẠI PHÒNG PHIẾU Ở TÒA ĐÔ CHÁNH SÀI GÒN .  

No comments:

Post a Comment