Tuesday, January 26, 2016

LỜI KHUYÊN NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM TỪ HORACE , NHÀ THƠ THỜI LA MÃ .
- Carpe diem quam minimum credula postero - Nắm bắt khoảnh khắc, chớ tin gì tương lai xa vời vợi.
- Culpam poena premit comes – Đi sau tội ác là sự trừng phạt.
- Est modus in rebus – Chừng mực trong mọi thứ.
- Discordat avaro parcus – Người tằn tiện không có nghĩa là bủn xỉn.
- Omnem crede diem tibi diluxisse supremum – Hãy nhớ rằng ngày nào cũng đều có thể là ngày cuối cùng của bạn.
Nguồn : Horace , wikipedia .

No comments:

Post a Comment