Saturday, September 13, 2014

LIFE OCT 13 1947 :  TƯỜNG TRÌNH VỀ TRUNG QUỐC ĐẾN DÂN MỸ .

BÀI CỦA WILLIAM C. BULLITT , CỰU ĐS MỸ TẠI PHÁP . 


No comments:

Post a Comment