Saturday, September 13, 2014

MỸ VIỆN TRỢ QUÂN SỰ VÀ KINH TẾ CHO ĐÔNG DƯƠNG  . NGUỒN : LIFE AUG 3 , 1953 .QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM


ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : LÀM ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI ĐI HẢI PHÒNG

No comments:

Post a Comment