Thursday, July 17, 2014

Non sub homine sed sub deo et lege (Không phải bởi người nhưng bởi Thượng Đế và pháp luật (mà chúng ta được cai trị) .- Câu nói Latin này được viết trên cổng của Trường Luật Harvard Mỹ .

1/ Chỉ khi nào CP VN và TQ được tạo ra bởi LÁ PHIẾU chứ ko phải bởi HỌNG SÚNG , khi đó họ sẽ đáp ứng hay thỏa mản Ý MUỐN của người dân . Vì "Quốc hội" của VN và TQ không phải là quốc hội THỰC SỰ - như ng Anh và Mỹ có .
2/ Một bài báo trên mạng ghi "các chế độ độc tài - dù họ cai trị bằng bàn tay sắt - lại thường là những CP tham nhũng nhất , không ngần ngại giao những chức vụ và ngân sách béo bở cho bạn bè hay thân nhân hơn là dựa vào tài năng" . Sao câu này lại rất đúng với VN và TQ và các chế độ độc tài khác !
(Sau khi đọc "dân oan mất đất tại TQ tự tử bằng thuốc trừ sâu trước cơ quan CP tại Bắc kinh") .
Only when Chinese and Vietnamese govt are created by the VOTES not by the GUNS , then they will adapt or satisfy the WILL of their people . Because Chinese and Vietnamese national "congresses" are not TRUE parliaments as the British or American has .
A online text states "Dictatorial regimes — though they rule with an iron fist — are often some of the most corrupt governments of all, not hesitating to give positions and funds to friends and family members rather than on merit". It fits exactly to Vietnam and China and other dictatorial regimes !
(After reading "Chinese land losers suicided by pesticide before govt office in Beijing") .

No comments:

Post a Comment