Friday, February 21, 2014

 NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA .
1/ Hiến pháp năm 1956 : "quốc gia cố gắng cho mọi người dân một nền GD cơ bản có tính  bắt buộc và miễn phí. Người dân có quyền theo đuổi học vấn. Người có khả năng mà không có phương tiện riêng sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn.  Phụ huynh có quyền chọn trường cho con em, các đoàn thể và tư nhân có quyền mở trường theo luật định. QG có thể công nhận các trường tư thục ĐH và CĐ chuyên nghiệp hội đủ điều kiện luật định. Bằng do những trường ấy cấp phát có thể được QG thừa nhận."
2/  HP năm 1967 , thêm các điều sau : "Nền GD đại học được tự trị. . . . QG khuyến khích và nâng đỡ các công dân trong việc nghiên cứu và sáng tác về khoa học, văn học và nghệ thuật. . . . VHGD phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản DÂN TỘC , KHAI PHÓNG và NHÂN BẢN . . . . Một ngân sách thích đáng phải được dành cho việc phát triển VHGD" .
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

No comments:

Post a Comment