Monday, January 20, 2014

PHẠM QUÝ NGỌ . 
Thưa các bạn ,
XIN ĐÍNH CHÍNH : Trong bài viết gần đây , do dựa theo tên Phạm CHÍ Ngọ , nên tôi đã tính toán sai . Tên ông là Phạm QUÝ Ngọ và cộng lại = 23 và ý nghĩa như dưới . Ý NGHĨA MỚI này càng ứng hợp vào con người ông hơn nữa .

Số 23 – Ngôi Sao Của Sư Tử Vua ( The Royal Star of the Lion )

"Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước . Số 23 ban cho (bestows), không những chĩ là một hứa hẹn sẽ thành công trong những nỗ lực ( endeavors ) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ thượng cấp ( help from superiors) và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those in high places) . Đây là một số rất may mắn , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo lý thuyết số ( full numerological analysis ) , điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong những giai đoạn khó khăn , nhửng số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / ."
(Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .

No comments:

Post a Comment