Wednesday, November 18, 2020

 Đúc kết kinh nghiệm xương máu của một số đàn ông .

Đổng Trác chỉ huy muôn binh vạn mã với sự giúp đở của con nuôi là Lã Bố . Kẻ thù của ông đã dùng Điêu Thuyền để quyến rủ Lã Bố dẩn đến hai cha con nghi kỵ , ghen tương ; cuối cùng Lã Bố đã giết Đỗng Trác . Do đó mới có câu "thiên binh vạn mã không bằng cái liếc mắt của mỹ nhân" .


No comments:

Post a Comment