Wednesday, November 18, 2020

 Vài hình về Norman Schwarzkopf : từng làm thiếu tá cố vấn cho 1 TĐ Dù VNCH (mà tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Ngô Quang Trưởng) tới tướng 4 sao Tư lịnh liên quân đánh vào Irak .

No comments:

Post a Comment