Wednesday, January 17, 2018

SV VIỆT ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẾ PHỦ PHÀNG TẠI NHẬT .
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnhkworld%2Fen%2Fnews%2Feditors%2F1%2Fvietnamesestudentsstudyinginjapan%2F&h=ATMOBOt0zlBIR_l8QZyDZF6RPeqyICJR72TUCmSCflRyUcUoV0JkU3ry0858DP0oh-RG9lnCc4GfGBa4KJnQmBQCsbnJ3J2F3xnCNccRYyrP4LG5HW5MCWxb3BpNqYByDoG0xz-E5XgMthZ_lqDhmi_I4JE-KlV9YVPtjN6uYBLLHXpzso_s5oAhV4JU_z9Vi6yTpbUhBuOGuNg6ri95LtGi9G5DNQDuYJmcfBZLj5UhnP6-MYGre-r0WpqOlVt7oeHohigXWfXPVLjJOefyy8-ag6_FqCWTjB8q0sWz0hnN_N-5G8CapdB9

No comments:

Post a Comment