Thursday, May 12, 2016

NEO BÊN NGOÀI RẠN SAN HÔ KHÔNG NGƯỜI CỦA PHI LÀ VÀO KHOẢNG 20 TÀU ĐÁNH CÁ LỚN CỦA TQ , CÙNG VỚI KHOẢNG 50 GHE NHỎ HƠN ĐANG BẬN RỘN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN .

No comments:

Post a Comment