Friday, April 15, 2016

BÉ GÁI PHÕNG NẶNG VÌ CỨU MẸ .
Thưa các bạn ,
Tôi xin chuyễn đến các bạn bãn tin sau , phần trong ngoặc là do tôi tạm dịch .
The tale of a girl who sustained horrific burns to almost all of her body trying to save her mother from their burning home has been attracting much sympathy in China of late. (Câu chuyện cũa 1 cô gái mới đây bị phõng nặng gần hết cơ thễ khi cố gắng cứu mẹ từ ngôi nhà đang cháy đã thu hút sự cãm động từ khắp Trung quốc) .
The 13-year-old girl was playing on the roof of the Henan province building she called home, when a fire broke out in her 2nd storey residence. (Cô gái 13 tuổi này đang chơi trên nóc tòa nhà ở tĩnh Hồ Nam thì lữa bốc cháy từ nơi ở cũa cô ở từng 2) .
Knowing her mother was ill and bedridden, she rushed home to save her, ignoring the burning building around her. (Biết rằng mẹ đang bịnh liệt giường , cô chạy nhanh về nhà đễ cứu mẹ , ko biết rằng lữa đã bao quanh cô) .
Unfortunately, just as she arrived a gasoline can stored in their residence ignited, engulfing her in flames. (Xui xẽo thay , ngay khi mà cô tới nhà thì 1 can xăng chứa trong nhà cô phát nổ , ngọn lữa đã bao trùm lên cô) .
Despite 95% burns to her body she was rescued from the building alive, and has clung to life for the 20 days since the accident.(Dù do bị phõng tới 95% , cô ta đã được cứu sống , tới nay đã được 20 ngày) .
With tragically predictable pathos, when she regained consciousness in hospital, her first act was to ask after her parents. (Dù cho những nỗi đau đang chờ đợi cô , khi tĩnh dậy tại BV , điều đầu tiên là hõi về ba mẹ cô) .
One of the hospital doctors treating her has reportedly paid for the 20,000 yuan cost of her treatment so far, although it is not clear what her future prospects are.(Cho tới giờ , một trong những BS đang điều trị cho cô đã bõ ra 20.000 nhân dân tệ đễ giúp trã chi phí cho cô , dù cho người ta ko biết triễn vọng tương lai cũa cô như thế nào) .

No comments:

Post a Comment