Saturday, March 10, 2018

những tổng thống mỹ này cực kỳ phản động , washington , jefferson , roosevelt , churchill ,


# "Government is not reason, it is not eloquent, it is force. Like fire, it is dangerous servant and a fearful master".
Chính phủ ko phải là chân lý, cũng chẳng phải là lẽ phải, mà chỉ là một tập hợp người. Tập hợp người này giống như lửa, có thể vừa là một đầy tớ nguy hiểm, vừa là một ông chủ đáng sợ.
(Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ - George Washington )

# "If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so".
Nếu một đạo luật là bất công, thì người dân không chỉ có quyền không tuân thủ nó, mà còn phải có nghĩa vụ không thực thi nó.
( Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ - Thomas Jefferson )

# "Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president or any other public official, save exactly to the degree in which he himself stands by the country. It is patriotic to support him insofar as he efficiently serves the country.
It is unpatriotic not to oppose him to the exact extent that by inefficiency or otherwise he fails in his duty to stand by the country.
In either event, it is unpatriotic not to tell the truth, whether about the president or anyone else".
Yêu nước nghĩa là luôn đứng về phía đất nước. Lòng yêu nước không có nghĩa là phải luôn đứng về phía Tổng Thống hay bất kỳ quan chức chính quyền nào. Hãy ủng hộ ông ta cho tới chừng nào ông ta còn phục vụ hiệu quả cho đất nước, đó chính là yêu nước.
Sẽ là không yêu nước nếu chúng ta không phản đối việc ông ta thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ của ông ta là phục vụ đất nước.
Trong cả hai trường hợp, sẽ là không yêu nước nếu không nói lên sự thật, cho dù về Tổng Thống hay bất cứ ai khác.
( Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ - Nobel Hòa Bình - Theodore Roosevelt )

# "Democracy is the worst form of government, except for all those others that have been tried".
Dân chủ là hình thức tồi tệ nhất của chính phủ, ngoại trừ tất cả những hình thức khác đã được thử nghiệm.
( Winston Churchill )

No comments:

Post a Comment