Sunday, September 24, 2017


TIỂU ĐOÀN 44 BĐQ HÀNH QUÂN Ở U MINH NĂM 1970 , CÓ CỐ VẤN MỸ ĐI THEO

https://www.youtube.com/watch?v=bKHzhJc62v4

No comments:

Post a Comment