Monday, December 21, 2015

Ảnh chụp tại rạp Cirus năm 1954 ở Hà Nội sau khi Việt Minh tiến vào HN . Ở giửa là Mao , hai bên là Malenkov , bí thư thứ 1 ĐCSLX và HCM . 
Diễu hành nhân ngày 2/9 tại Hà Nội .

No comments:

Post a Comment