Saturday, April 24, 2021

 Bà Khiêm và NC Kỳ Duyên

1/ Bà Khiêm

Đinh = 4155 = 15 = 6

Thùy = 4561 = 16 = 7 

Yến = 155 = 11 = giữ nguyên

Cộng lại: 6 7 11 = 24 = cực kỳ may mắn.

2/ Nguyễn cao Kỳ Duyên

NGUYỄN = 7

CAO = 317 = 11 = giữ nguyên

KỲ = 21 = 3

DUYÊN = 46155 = 21 = 3

Cộng lại: 7 11 3 3 = 24 = cực kỳ may mắn


Đặng = 4153 = 13 = 4

Tuyết = 46154 = 20 = 2

Mai = 411 = 6

No comments:

Post a Comment