Sunday, August 30, 2020

Vị trí tđ 2 tqlc (Trâu Điên) VNCH bị phục kích vào ngày 29-6-1966 . Tđ qua khỏi quận lỵ Phong Điền khoảng 2km thì lọt vào ổ phục kích . Lúc đó , tại quận Phong Điền có trung đoàn 4 và tđ 3 pháo , tr.đ 12 thuộc tqlc Mỹ . Lực lượng CS là tđ 802 trừ .
Trong trận này , tr.tá Lê hằng Minh và một số SQ , HSQ và BS tử trận

No comments:

Post a Comment