Monday, August 31, 2020

Bản đồ Malaya năm 1963 , lúc đó Singapore và Brunei vẫn còn trong liên bang này .
Diện tích : hơn 336.000 km2 , lớn hơn VN ; dân số 11 triệu . Kinh tế : thiếc (tin) , cao su , dầu hỏa , v.v...


No comments:

Post a Comment