Saturday, March 7, 2020

Covid-19 qua lăng kính của LTS.
Thay thế các chữ bằng trị số* của chúng, ta có:
C O V I D - 1 9
3 +7+ 6 + 1 + 4 + 1 + 9
Cộng các trị số này, ta có: 31, rút gọn: 3 + 1 = 4.
Như đã viết nhiều lần, theo LTS, số 4 và 8 là hai trong các số rất xấu, tượng trưng cho TRẢ NỢ DỒN. (Các cá nhân hay thực thể có tên hay ngày sanh cộng lại bằng 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31, phần lớn là trả nợ dồn). Chưa kể dân Tàu phát âm TỨ và TỬ (chết) giống nhau nên họ rất kỵ số 4.
2/ Trong khi đó, năm nay 20 20, cộng lại cũng bằng 4 vì 2 + 0 + 2 + 0 = 4.
3/ NÓI THÊM: Trong các nhân vật đã có quyết định dẩn đến sự sụp đổ của VNCH, ngoài TT Thiệu, TT Khiêm và tướng Phú đều có tên bằng số 13 (cũng bằng 4) , ĐT Cao văn Viên cũng có tên bằng số 22.
CAO = 3 1 7 = 11 = số này ko thể rút gọn
VĂN = 6 1 5 = 12, rút gọn thành 3.
VIÊN = 6 1 5 5 = 17, rút gọn bằng 8.
Cộng lại: 11 + 3 + 8 = 22
Đây là số rất xấu, như trên đã viết.
Do vậy cả bốn ông (đều có tên cộng lại đều bằng 4 hay TỨ , đồng nghĩa với TỬ), đã KHAI TỬ VNCH.
* Theo LTS, C = 3, O = 7, V = 6, I = 1, D = 4.
Hoa Rơi Cửa Phật

No comments:

Post a Comment