Sunday, December 2, 2018

This Pot-Bellied Pig 'Played Dead' To Save Her Dying Owner (Chú heo bụng phệ này đã giả chết để cứu chủ sắp chết) 

June 16, 2016
Had this happened in the current age of the internet, Lulu the pot-bellied pig would be an internet sensation making headlines around the world (Nếu điều này xảy ra trong thời đại internet hiện nay , Lulu con heo bụng phệ này sẽ là một hiện tượng internet trên trang nhất báo chí thế giới) . But it was in 1998 when Lulu 'played dead' in the road to save her dying owner (Nhưng điều này đã xảy ra năm 1998 khi Lulu "giả chết" trên đường để cứu chủ sắp chết của nó)
In 1997, Jo Ann and Jack Altsman of Beaver Falls, Pennsylvania, had agreed to baby-sit their daughter's pot-bellied pig, Lulu (Năm 1997 , bà Jo Ann và ông Jack Altsman ở Beaver Falls , bang Pennsylvania , đã đồng ý trông coi con heo bụng phệ Lulu của con gái của họ ) . The temporary babysitting turned into a permanent fixture as the bond between the pig and her new parents grew strong (Việc trông coi tạm thợ này đã trở thành mối liên lạc ngày càng vững chãi  giữa heo và cha mẹ mới của nó) . So strong in fact, that when Jo Ann had a heart attack, Lulu was there to save the day (Vững chắc đến độ khi bà Jo Ann bị nhồi máu cơ tim , Lulu đã cứu sống chủ nó) .
Jo Ann's heart attack came on August 4, 1998, while her husband was out of town on a fishing trip (Cơn nhồi máu cơ tim của bà Jo An đã xảy ra ngày 4/8/1998 trong khi chồng bà rời TP để câu cá) . She collapsed on the floor and yelled for help (Bà ngã xuống nền nhà và kêu la cứu giúp) . She even managed to throw an alarm clock out of the window in an attempt to get the attention of anyone that might have been nearby (Bà đã cố gắng ném một đồng hồ báo thức qua cửa sổ để mong ai gần đó chú ý) . No one was around (Không ai có mặt quanh đó) .
Their only dog, an American Eskimo named Bear, barked and barked (Con chó duy nhứt của họ , một loại chó giống Eskimo Mỹ tên Bear chỉ biết sủa và sủa) . Lulu must have realized it was not enough and decided to act (Heo Lulu biết rằng điều đó ko đủ và quyết định hành động) . She forced her way out of the yard in a way that left her skin torn and bleeding (Nó cố gắng vượt ra khỏi sân đến độ da nó bị sướt và chảy máu) .
pig plays dead to save owner
She made her way to the road and plopped down as if playing dead (Nó tìm cách ra đường và ngồi phịch xuống (plop down) để giả chết) . When a driver stopped, concerned about the pig's wounds, Lulu led him back to the trailer (Vì quan tâm đến những vết thương của heo , một tài xế ngừng xe và Lulu dẫn ông ta tới nhà di động của chủ nó) .
The man arrived at the trailer, saw Jo Ann in distress, and dialed 911 (Ông ta tới nhà , thấy bà Jo Ann đang nguy cấp và gọi 911) . Jo Ann was taken to The Medical Center, Beaver, for open-heart surgery (Bà Jo Ann được đưa tới bv Beaver để mổ tim hở) .
Had 15 more minutes passed, the doctors said, she would have died (Nếu trể 15 phút , bs nói , bà ta sẽ chết) .
pig plays dead to save owner
At the Mayflower Hotel in New York, LuLu received the coveted Tiffany gold hero's medal from the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. She made appearances on Oprah Winfrey Show and The Late Show with David Letterman (Tại KS Mayflower ở new York , heo Lulu nhận huy chương anh hùng bằng vàng của hiệu Tiffany từ Hội Ngăn Ngừa Độc Ác đối với Thú Vật . Nó cũng xuất trong sô của Oprah Winfrey và The Late Show của David Letterman) .
Pigs are perhaps the smartest domestic animals known - more so than cats and dogs, according to some experts (Heo có lẽ là gia súc thông minh nhứt được biết - nhiều hơn nếu so với chó  và mèo , theo một số chuyên gia) . Lulu's heroic act is a prime example (Hành động anh hùng của Lulu là một ví dụ quan trọng) .
(h/t) Vault50. Sources: Times OnlinePost Gazette.

No comments:

Post a Comment