Wednesday, June 13, 2018

"Trong một trăm người Cambodia có đến 99 
người ngu, một người khôn; trong một trăm 
người Việt Nam có đến 99 người khôn, chỉ 
có một người ngu.Nhưng cái may mắn của 
Cambodia là người khôn đó là lãnh đạo của 
99 người ngu, và ở VN người ngu đó là lãnh
đạo của 99 người khôn”. -- Quốc Vương 
Cambodia Norodom Sihanouk .
Nguồn : http://www.tintuchangngayonline.com
/2016/10/ong-trong-ong-con-lu-cho-en-bao-gio.
html

No comments:

Post a Comment