Friday, February 23, 2018

HAI KỶ LỤC THẾ GIỚI * CỦA VN .
1/ VN là nước DUY NHẤT trên thế giới trong TK 20 đã xảy ra cảnh CỐT NHỤC TƯƠNG TÀN hay "nồi da sáo thịt" trong 30 năm từ 1945-75 . Sau đó chiến tranh lai rai với cường độ lúc thấp lúc cao từ sau 1975 và kéo dài đến 1984 . . . Đã tạo ra biết bao OAN NGHIỆT . . . bao nhiêu OAN HỒN chết sông chết biển , không ai thờ cúng . . . họ đã nhập vào người trần gian để phá phách hay TRẢ THÙ !!!
(Người Do Thái , dù đã chết hàng triệu ng qua Holocaust nhưng ko phải do những ng đồng chũng giết họ và họ chỉ đau khổ trong 06 năm .
Hai nước (Đức , Nhật) phát động đệ 2 TC , đã chết nhiều triệu người nước khác nhưng nay thành cường quốc .
Ba nước (Pháp , Nhật và Mỹ) từng bị VN đánh cho "bươu đầu sứt trán" , phải rút lui trong nhục nhã , nay đều là CƯỜNG QUỐC) .
2/ Và VN là nước DUY NHỨT trên TG đã tạo ra cuộc DI TẢN VĨ ĐẠI nhất trong TK 20 khi có hàng triệu ng đã ra đi sau 1975 .
Tóm lại , VN đã có hai CÁI NHỨT trong TK 20 mà tôi vừa kể ở trên . Nếu bạn nào kể ra một nước khác có đặc điểm như trên thì xin đóng góp . Cám ơn ,
* Đáng đưa vào sách Guinness World Records .

No comments:

Post a Comment