Friday, November 29, 2013

Tam quyền Phân lập . 29.Nov 2013 .
Từ hơn 2 thế kỷ nay , các cụ Locke , Rousseau và Montesquieu đã nhận định : không thể giao quyền cai trị một đất nước cho một người nào nếu chĩ dựa vào ĐẠO ĐỨC hay THÀNH TÍCH trong QUÁ KHỨ của họ , (mà các bạn đã thấy ở ĐỒNG CHÍ X , một người đã từng vào sanh ra tử – bị thương rất nặng - và bây giờ như thế nào thì bạn đã thấy ) ; mà phải dùng cơ chế Tam quyền Phân lập để ràng buộc họ .
Đó là một Hành pháp với những ng lãnh đạo (thị/tỉnh trưởng , thống đốc , tổng thống , v.v...) – do dân bầu qua bỏ phiếu phổ thông , trực tiếp và kín . Hành pháp phải được GIÁM SÁT và CÂN BẰNG (check and balance) chặt chẽ bởi :
a/ một Lập pháp (quốc hội) – do dân bầu như trên .
b/ một Tư pháp độc lập (các quan tòa do dân bầu , hay được TT bổ nhiệm và quốc hội thông qua như Tối cao Pháp viện) .
Ba quyền này còn được soi mói bởi một nền báo chí TỰ DO . VD 1: thị trưởng của Toronto , TP hàng đầu của CND , gần như bị truất quyền do dùng ma túy ; được phanh phui nhờ 1 tờ báo .
VD 2 : hiến pháp Mỹ qui định : TT chĩ được 2 nhiệm kỳ = 12 năm . Thời Clinton , kinh tế phát triển vượt bực chưa từng thấy , nhưng ông ko thể tiếp tục thêm nhiệm kỳ thứ ba . Tại sao lại như vậy ?
Vì người Tây phương , phần lớn theo quan điểm HOÀI NGHI và DUY NGHIỆM cho rằng , quyền lực thường dẫn đến tham nhũng và lạm quyền .

No comments:

Post a Comment