Tuesday, November 26, 2013

Bà bầu này là ai mà các quân nhân phải chào đón trọng thể : đó là BT quốc phòng cũa Tây ban nha . Theo luật thì nội các cũa TBN là ng cũa đảng chiếm đa số tại Quốc hội . Thành ra bà này coi như được dân bầu lên (coi như bà thay mặt nhân dân lãnh đạo bộ quốc phòng) . Không biết ngày VN có bà bầu như thế này làm BT bộ quốc phòng ?
(Nghành HP cũa TBN gồm hội đồng BT , được chủ tọa bởi Thủ tướng , và được chỉ định và bổ nhiệm bởi vua TBN và xác nhận bởi Quốc hội (sau các cuộc bầu cử lập pháp) . Theo phong tục chính trị , thiết lập từ Vua Juan Carlos sau khi HP 1978 đc phê chuẩn , những người đc vua bổ nhiệm đều từ các đảng chiếm đa số tại QH .
Tạm dich từ :
The executive branch consists of a Council of Ministers of Spain presided over by the Prime Minister, nominated and appointed by the monarch and confirmed by the Congress of Deputies following legislative elections. By political custom established by King Juan Carlos since the ratification of the 1978 Constitution, the king's nominees have all been from parties who maintain a plurality of seats in the Congress).

No comments:

Post a Comment