Tuesday, June 14, 2022

 LÃ = 31 = 4

THANH = 45155 = 20 = 2

HÀ = 51 = 6

TÔN = 475 = 16 = 7

HIỀN = 5155 = 16 = 7

ANH = 155 = 11 = giữ nguyên

No comments:

Post a Comment