Thursday, April 21, 2022

It is symbolized by the tendency toward REVOLUTION, UPHEAVAL, STRIFE, CONFLICT, and WAR. It carries the vibration of repeated disappointments and failure"// Số này được tượng trưng bởi khuynh hướng đưa tới CÁCH MẠNG, ĐỔI ĐỜI, XUNG ĐỘT VÀ CHIẾN TRANH. Số này mang theo sự rung động của những thất vọng và thất bại lập đi lập lại.

No comments:

Post a Comment