Thursday, April 21, 2022

 Phu nhân TT Zelensky qua lăng kính LTS.

1/ Dựa theo tên khai sanh:

Olena = 73551 = 21 = 3.

Kiyashko = 21113527 = 22 = giữ nguyên.

Cộng lại: 3 + 22 = 25.

Sau đây là ý nghĩa của số này.

Ý NGHĨA CỦA SỐ 25 VÀ 34: ÓC PHÁN ĐOÁN VÀ PHÂN TÍCH (DISCRIMINATION AND ANALYSIS)
Số 25 ban cho nguời mang số này: a/ sự minh triết về tâm linh (spiritual wisdom), sẽ đạt đuợc thông qua sự quan sát cẩn thận về nguời và việc, và b/ sự thành công về vật chất/trên trần thế (worldly success) bằng cách học hỏi qua kinh nghiệm . Sức mạnh của nguời số 25 đến từ: a/ việc vuợt qua những thất vọng/thất bại (disappointments) trong giai đoạn đầu của cuộc đời (early life) và b/ việc sở hữu một phẩm chất quý hiếm qua việc học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ (past mistakes). Sự phán đoán của nguời này rất xuất sắc, nhưng số này lại không phải là số tạo ra của cải (it's not a material number); vì vậy, những lợi ích của nhu cầu vững mạnh về tài chính (financial benefits of a substantial nature) phải đạt đuợc thông qua sự phân tích thêm của Lý Thuyết Số về ngày sanh* và tên họ của nguời này (through other Compound numbers in the full birth and name numerological analysis).
(Dịch từ trang 203 của sách Linda Goodman's Star Signs.

2/ Dựa theo tên hiện tại:

Olena = 73551 = 21 = 3.

Zelenska = 75355321 = 31 = 4.

Cộng lại: 3 + 4 = 7; vì 7 nhỏ hơn 9 nên ta phải cộng 21 với 31 sẽ bằng 52. Sau đây là ý nghĩa của số này.

It is symbolized by the tendency toward REVOLUTION, UPHEAVAL, STRIFE, CONFLICT, and WAR. It carries the vibration of repeated disappointments and failure"// Số này được tượng trưng bởi khuynh hướng đưa tới CÁCH MẠNG, ĐỔI ĐỜI, XUNG ĐỘT VÀ CHIẾN TRANH. Số này mang theo sự rung động của những thất vọng và thất bại lập đi lập lại.

No comments:

Post a Comment