Wednesday, April 20, 2022

Điều kỳ diệu của Lý thuyết Số (LTS).
Lúc rảnh rổi, nghĩa là ko bịnh tật, tôi hay dùng LTS để phân tách tên họ của các bà con xa gần. Vì thấy một bà con là đại gia, tôi phân tách tên của y và thấy tên y bằng số 24, một trong Những Số May Mắn (gồm 6, 15, 19, 23, 24, và 27). Sau đó ba của y nói với tôi, anh Tài tính sai rồi, tên của nó ko có chữ 'thị'. Tôi bèn tính lại bằng cách xóa chữ thị, thì thấy tên của y lại bằng số 23, cũng trong những số may mắn!
Tưởng cũng nên nhắc lại, THỊ = 4 + 5 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1.
Theo LTS, một khoa tử vi có từ thời cổ Hy Lạp, mà nhà toán học Pythagore là một trong những ông tổ, thì mỗi mẫu tự (letter) trong bản mẫu tự (alphabet) có một trị số tương ứng như sau:
A1, B2, C3, D4, E5, F8, G3, H5, I1, J1, K2, L3, M4, N5, O7, P8, Q1, R2, S3, T4, U6, V6, W6, X5, Y1, và Z7.
Nay thử áp dụng vào tên của cố TT Thiệu:
NGUYỄN VĂN THIỆU
Thế các chữ bằng trị số tương ứng:
N G U Y Ễ N V Ă N T H I Ệ U
5 3 6 1 5 5 6 1 5 4 5 1 5 6
25 12 21
Rút gọn*: 7 3 3
Cộng lại: 7 + 3 + 3 = 13.
Dựa vào bảng trên, và cộng theo cách trên, bạn sẽ thấy cố thủ tướng Trần Thiện Khiêm, cố thiếu tướng Phạm văn Phú và cố trung tướng Ngô Quang Trưởng đều có tên bằng SỐ 13**.
* Theo LTS, ta phải rút gọn các số LỚN hơn 9 bằng cách trừ cho 9. Ví dụ 10 = 10 - 9 = 1.
NGOẠI LỆ: Ko thể rút gọn các số 11 hay 22, nghĩa là phải GIỮ NGUYÊN.
Ví dụ: đại gia vừa bị bắt:
Đ Ỗ A N H D Ũ N G
4 7 1 5 5 4 6 5 3
11 11 18
Ta ko thể rút gọn số 11 nên khi cộng lại sẽ là: 11 + 11 + 9 = 31.
** Theo LTS, các số 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31 đều thuộc Nhóm Trả Nợ Dồn.
GHI CHÚ: Không phải con số của ngày sanh hay tên ĐỀU ĂN KHỚP với số mạng của mọi người.

No comments:

Post a Comment