Friday, November 26, 2021

 Ông Toàn 

NGUYỄN = 7

TOÀN = 4715 = 17 = 8

Cộng lại: 7 8 = 15 = rất may mắn 

Sanh ngày Dec 11 1930. 

Tên Mỹ: Tony Nguyễn 

No comments:

Post a Comment