Friday, December 3, 2021

 MAI THỊ THU VÂN sanh ngày 1 November 1972.

MAI = 411 = 6 

THỊ = 451 = 10 = 1

THU = 456 = 15 = 6

VÂN = 615 = 12 = 3

Cộng lại: 6 1 6 3 = 16 = LẬN ĐẬN.

Nếu ko có chữ Thu thì tên cháu sẽ là:

MAI THỊ VÂN và sẽ bằng 6 + 1 + 3 = 10 = bánh xe định mạng. 

No comments:

Post a Comment