Thursday, January 7, 2021

 Scan a QR code with your iPhone, iPad, or iPod touch// Quét một QR code với iPhone, iPad, hay iPod của bạn

Learn how to use the built-in camera on your iPhone, iPad, or iPod touch to scan a Quick Response (QR) code//Học cách để dùng camera trên iPhone, iPad, hay iPod để quét một mã QR (Quick Response/Đáp Ứng Nhanh). 

QR codes give you quick access to websites without having to type or remember a web address// Mã QR cho phép bạn truy cập nhanh vào những website mà ko cần gõ chữ hay nhớ một địa chỉ mạng. You can use the Camera app on your iPhone, iPad, or iPod touch to scan a QR code// Bạn có thể dùng ứng dụng Camera trên iPhone, iPad, hay iPod để quét một mã QR. 

How to scan a QR code//Làm thế nào để quét một mã QR

  1. Open the Camera app from the Home screen, Control Center, or Lock screen//Mở ứng dụng Camera trên Home screen, Control Center, hay Lock screen. 
  2. Select the rear facing camera//Chọn camera sau của iPhone. Hold your device so that the QR code appears in the viewfinder in the Camera app//Cầm thiết bị để mã QR xuất hiện trong kính ngắm của camera. Your device recognizes the QR code and shows a notification//Thiết bị của bạn nhận ra mã QR và hiện ra một thông báo.
  3. Tap the notification to open the link associated with the QR code//Nhấp vào thông báo này để mở đường dẫn liên quan với mã QR này. 

Published Date: 

No comments:

Post a Comment