Thursday, January 28, 2021

 BÁC SĨ NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

NGUYỄN = 536155 = 25 = 7

THỊ = 451 = 10 = 1

ÁNH = 1 5 5 = 11 = giữ nguyên

NGỌC = 5373 = 18 = 9

No comments:

Post a Comment